Бусад мэдээлэл
Change language
Change language

Easy App татах

Мэдээ, мэдээлэл

Микро Кредит ББСБ болон банк санхүүгийн талаарх мэдээлэл

point

2014 онд 120 компанид банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгож, 5 байгууллагын тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгосноор нийт 378 банк бус санхүүгийн байгууллага үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа ба эдгээрээс 338 буюу 89.4 хувь Улаанбаатар хотод, 40 буюу 10.6 хувь нь орон нутагт үйл ажиллагаа явуулж байна.

Цааш үзэх

Бид бүхэн өмнө нь Зээлийн мэдээллийн сан болон Зээлийн мэдээллийн төв ХХК-ын тухай товч мэдээлэл хүргэсэн билээ. Энэ удаа иргэд болон харилцагчдаас ирдэг түгээмэд асуулт хариултуудыг багцлан хүргэж байна.

Цааш үзэх

Зээлийн Мэдээлийн сан (ЗМС) нь арилжааны банк, санхүүгийн байгууллагууд, дараа төлбөрт үйлчилгээ үзүүлдэг болон төлбөрийн үүрэг шаарддаг бусад байгуулагуудын харилцагчидын зээл, төлбөрийн тухай мэдээллийг цуглуулж мэдээллийн нэгдсэн бааз бүрдүүлдэг. Энэ мэдээлэлд үндэслэн өөрийн гишүүн буюу мэдээлэл нийлүүлэгч санхүүгийн байгуулагуудад зээл олгох шийдвэр гаргах, зээлийн эрсдэл тооцоолоход зориулж харилцагчийн лавлагаа, Credit Score буюу үнэлгээ боловсруулах үйлчилгээг ЗМС үзүүлдэг.

Цааш үзэх

Тайлант улиралд Санхүүгийн зохицуулах хорооноос 91 компанид банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгож, 3 ББСБ-ын банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг бүхэлд нь хүчингүй болгосноор тайлант хугацааны эцэст нийт 351 ББСБ тусгай зөвшөөрөлтэйгөөр үйл ажиллагаагаа эрхэлж байна.

Цааш үзэх