Бусад мэдээлэл
Change language
Change language

Easy App татах

iso:27001

МЭДЭЭЛЛИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН УДИРДЛАГЫН ТОГТОЛЦОО (МАБУТ)

"Микро Кредит" ББСБ-ын танилцуулга

point

ISO/IEC 27001 стандарт гэж юу?

ISO 27001:2013

ISO/IEC 27001 стандартын гэрчилгээ нь байгууллагын мэдээллийн аюулгүй байдлыг хэрхэн удирдах тухай олон улсын стандарт юм.

Уг стандартыг Олон улсын стандартчиллын байгууллага (ISO) болон Олон улсын цахилгаан техникийн комисс (IEC) хамтран 2005 онд нийтэлж, 2013 онд шинэчилсэн.

Стандарт нь мэдээллийн аюулгүй байдлын удирдлагын тогтолцоог (МАБУТ) бий болгох, хэрэгжүүлэх, хэвийн үргэлжлүүлэх, тасралтгүй сайжруулах шаардлагуудыг тусгасан бөгөөд зорилго нь байгууллагуудад өөрсдийн эзэмшдэг мэдээллийн хөрөнгийг илүү найдвартай, аюулгүй байлгахад туслахад оршино.

ISO 27001:2013 стандартын давуу тал

ISO 27001:2013

Мэдээллийн аюулгүй байдлын олон янзын фрэймворк, хяналтууд байдгаас ISO/IEC 27001 нь олон улсад албан ёсоор хүлээн зөвшөөрөгдсөн, бүхий л төрлийн байгууллагад тохиромжтой уян хатан, хөндлөнгийн аудитаар баталгааждаг зэргээрээ давуу байдаг. ISO/IEC 27001 стандартын дагуу МАБУТ нэвтрүүлэх нь байгууллагад дараах ач холбогдолтой:

  • Үйлчлүүлэгчдийн мэдээллийг хамгаалж, мэдээллийн аюулгүй байдлыг мэргэжлийн түвшинд удирдана.
  • Мэдээллийн үнэн зөв, бүрэн бүтэн байдал, нууцлалыг хадгалж, мэдээллийн системийн найдвартай байдлыг дээшлүүлсэнээр бизнесийн тогтвортой үйл ажиллагааг хангана.
  • Мэдээллийн аюулгүй байдалд учирч болзошгүй эрсдэлийг үр дүнтэй хянах.
  • Хэрэглэгч болон бусад оролцогч талуудад мэдээллийн аюулгүй байдлаа олон улсын түвшинд хангасан болохоо батлан харуулсанаар бизнеийн итгэлцэл бий болно.
  • Чухал бизнес процессуудын тасалдлыг бууруулж, болзошгүй эрсдэлийн үр дагаврыг бууруулна.
  • Зохицуулалтын хэрэгжилтийг хангахын тулд удирдах боломжтой, үр ашигтай арга зүйн хандлагыг бий болгох.

Микрокредит ББСБ нь ISO 27001:2013 стандартыг амжилттай нэвтрүүллээ

ISO 27001:2013

“Микрокредит ББСБ” нь мэдээллийн аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцооны ISO 27001:2013 стандартыг өдөр тутмын үйл ажиллагаандаа бүрэн нэвтрүүлж, олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн байгууллага болох Энэтхэг улсын "QFS Management System LLP"-с гэрчилгээгээ албан ёсоор гардан авлаа.

Манай хамт олон ISO 27001:2013 стандартыг богино хугацаанд үйл ажиллагаандаа амжилттай нэвтрүүлж, мэдээллийн аюулгүй байдлыг бүрэн ханган, олон улсын стандартад нийцүүлэн ажиллахаа баталгаажууллаа.

Хамтран ажилласан Менежментийн тогтолцооны баталгаажуулалтын “Монсертф” ХХК MonCertf LLC - First Mongolian International Certification Organization хамт олонд талархлаа.