Бусад мэдээлэл

Итгэлцлийн үйлчилгээ /хуримтлал/

Бид таньд дараах зээлийг санал болгож байна

point

Зээлийн нөхцөл Үйлчилгээний нөхцөл

"Итгэлцлийн үйлчилгээ" нь иргэд, ААН-үүдэд зориулсан хадгаламжийн бүтээгдэхүүн бөгөөд харилцагч таны мөнгөн хөрөнгийг итгэлцлийн үндсэн дээр гэрээ байгуулан, тодорхой хугацаа болон хүүтэйгээр авч зах зээлийн эрсдэл, үнэгүйдлээс хамгаалж өндөр үр шим /ашиг/ олж өгөх зорилгоор харилцан ашигтай хамтран ажилладаг үйлчилгээ юм.

Валют
Хугацаа
Хадгалах доод хэмжээ
(тухайн валютаар)
Жилийн хүү
Гэрээ цуцалбал
олгох хүү
Төгрөг (MNT)
3 сар
5000000
10%
6.00%
Төгрөг (MNT)
6 сар
5000000
14%
6.00%
Төгрөг (MNT)
12 сар
5000000
15%
6.00%
Төгрөг (MNT)
24 сар
5000000
16%
6.00%
Доллар (USD)
3 сар
2000
-
1.0%
Доллар (USD)
6 сар
2000
-
1.0%
Доллар (USD)
12 сар
2000
4%
1.0%
Доллар (USD)
24 сар
2000
5%
1.0%

* Төргөгийн халдгаламжаас хугацаа дуусахаас өмнө цуцлан зарлага гаргавал жилийн хүүг 6.00% -иар тооцно.
* Долларын халдгаламжаас хугацаа дуусахаас өмнө цуцлан зарлага гаргавал жилийн хүүг 1.00% -иар тооцно.


Давуу талууд:

  • Инфляцад өртөхгүй мөнгөө өсгөнө.
  • 6 сар тутам хүү тооцон төлнө
  • Банкны хадгаламжийн хүүнээс өндөр өгөөж хүртэнэ.
  • Таны хөрөнгө ББСБ-ын хөрөнгөөр баталгаажих тул эрсдлээс хамгаалагдах болно.
  • Итгэцлийн үйлчилгээгээ барьцаалан шуурхай зээл авах боломжтой.