Бусад мэдээлэл
Change language
Change language

Easy App татах

Бидний тухай

"Микро Кредит" ББСБ-ын танилцуулга

point

Танилцуулга

alt

Сайн сайхан ирээдүйн төлөө
Микро Кредит ББСБ

 • Микро Кредит ББСБ нь Монгол Улсын Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2014 оны 10 дугаар сарын 21 өдрийн 361 тоот тогтоолоор банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг авч иргэд, хуулийн этгээдэд зээл олгох, хөрөнгө оруулалт болон санхүүгийн зөвлөгөө өгөх эрхтэйгээр үйл ажиллагаагаа эхлээд байна.

 • Бидний үйл ажиллагаа иргэд, өрх гэр бүл болон жижиг, дунд бизнес эрхлэгчдийн санхүүгийн хэрэгцээ шаардлагыг түргэн хугацаанд, эрслэлгүйгээр хангах, тэдгээрийн хөрөнгийг ашигтай байршуулах, үр өгөөжийг өсгөх талаар зөвлөгөө өгч хамтран ажиллахад чиглэнэ.

 • Бид харилцагчдын хэрэгцээ шаардлагыг тогтмол судалж, тэдгээрийн эрэлтэд бүрэн нийцсэн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг санал болгох ба үргэлжид өөрийн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг хөгжүүлэх мэргэжлийн хамт олны бүтээлч хандлагыг ямагт дэмжин ажиллана.

 • Иргэд, өрх гэр бүлд хүрэх санхүүгийн үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлэх, иргэдийн санхүүгийн мэдлэг боловсролыг дээшлүүлэхэд өөрсдийн хувь нэмрээ оруулах болно. Мөн харилцагчдаа сонсох нь бидний тэргүүн үүрэг бөгөөд харилцагчийн халамжийн бодлогоор санхүүгийн салбартаа шинэлэг уур амьсгал, харилцагч төвтэй бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг бий болгох, байнга хөгжүүлэх болно.

 • Микро Кредит ББСБ нь хөрөнгө оруулагч, хамтрагчдын хөрөнгийг боломжит хамгийн өндөр түвшинд өсгөх, харилцагчийн санхүүгийн хэрэгцээ шаардлагыг бүрэн хангаснаар урт удаан хугацааны бүтээлч хамтын ажилллагаа, амьд харилцааг үүсгэн бэхжүүлэхийг зорилтоо болгоно.

 • Микро Кредит ББСБ

  Алсын хараа, Эрхэм зорилго, Үнэт зүйлс

  Сайн сайхан ирээдүйн төлөө

  Алсын хараа

  Үргэлжид шинэлэг, ухаалаг шийдэлт бүтээгдэхүүн үйлчилгээ, тасралтгүй хөгжих баг, бүтээлч хандлагын хамтаар бичил санхүүгийн салбарт тэргүүлэгч нь байх

  Эрхэм зорилго

  Бид харилцагчаа дээдэлсэн, урт хугацааны хамтын ажиллагааг эрхэмлэсэн, бүтээгдэхүүн үйлчилгээг ухаалаг, төгс шийдлээр хүргэх, бүтээлч, эерэг хандлагатай, эвсэг хамт олон байна

  Үнэт зүйлс

  Харилцаа:
  Сэтгэл зүтгэл шингэсэн, урт удаан хугацааны амьд харилцаа, бүтээлч хамтын ажиллагаа

  Харилцагч:
  Бидний бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний тасралтгүй хөгжлийн үндэс болсон харилцагчид

  Хамт олон:
  Үргэлжид хөгжил дэвшилд тэмүүлэх, харилцан үнэ цэнэ, уялдаа холбоо үүсгэх эвсэг хамт олон

  Хандлага:
  Тасралтгүй хөгжих бүтээлч хандлага

  Микро Кредит ББСБ

  Бүтэц удирдлага

  “Микро Кредит” ББСБ-ын бүтэц бүрэлдэхүүн

  Микро Кредит ББСБ

  Төлөөлөн Удирдах Зөвлөл

  “Микро Кредит” ББСБ-ын ТУЗ-ийн бүрэлдэхүүн

  ТУЗ-ийн хараат гишүүд

  ТУЗ-ийн хараат бус гишүүд

  Микро Кредит ББСБ

  Компанийн дүрэм, журам, бодлого, кодекс

  Компанийн засаглал

  • Дүрэм Дүрэм
  • Журам Журам
  • Бодлого Бодлого
  • Кодекс Кодекс

  "МИКРО КРЕДИТ ББСБ ХХК"-ийн дүрэм

  “МИКРО КРЕДИТ ББСБ” ХХК-ийн ёс зүйн дүрэм

  ДОТООД АУДИТЫН ЖУРАМ

  "МИКРО КРЕДИТ ББСБ" ХХК-ийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн үйл ажиллагааны журам

  Микрокредит ББСБ ХХК-ийн Дотоод хяналт шалгалт явуулах журам

  "МИКРО КРЕДИТ ББСБ" ХХК-ийн МАБ-ын журам

  МУТС-ийн урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааны журам

  "Микрокредит ББСБ" ХХК -ийн Мэдээлэл ил тод байдал, тайлагналын журам

  Аудитын хороо

  "МИКРО КРЕДИТ ББСБ" ХХК-ийн комплаенсийн бодлого

  "МИКРО КРЕДИТ ББСБ" ХХК-ийн МАБ-ын бодлого

  "Микрокредит ББСБ" ХХК -ийн Залгамж халааны бодлого

  "Микрокредит ББСБ" ХХК -ийн Эрсдлийн удирдлагын бодлого

  КОМПАНИЙН ЗАСАГЛАЛЫН КОДЕКС

  Микро Кредит ББСБ

  Компанийн тайлан

  Компанийн засаглал

  • Санхүүгийн тайлан
  • Үйл ажиллагааны тайлан

  Санхүүгийн тайлан файлаар үзэх

  2020 оны хураангуй тайлан (аудитлагдсан)

  Санхүүгийн тайлангийн товч үзүүлэлтүүд

  Санхүүгийн тайлан /1000төг/ Нийт хөрөнгө Цэвэр зээлийн багц Нийт эздийн өмч Нийт өр төлбөр Үйл ажиллагааны орлого Татварын дараах цэвэр ашиг
  2017 он 2,030,638.00 1,765,201.50 800,000.00 882,572.90 661,273.30 348,065.10
  2018 он 2,689,388.60 2,275,604.90 1,000,000.00 1,274,598.50 897,275.30 461,203.10
  2019 он 4,608,552.80 3,990,886.50 2,500,000.00 1,416,759.30 1,212,893.80 691,793.60
  2020 он 5,334,644.00 4,061,814.50 2,500,000.00 2,125,204.40 1,615,215.40 709,439.60

  Микро Кредит ББСБ 2019 оны үйл ажиллагааны тайлан