Бусад мэдээлэл
Change language
Change language

Easy App татах

about.about-finance-report

МикроКредит ББСБ-ын Санхүүгийн тайлан

point

Микро Кредит

ББСБ-ын жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан


Санхүүгийн тайлан /1000төг/ 2015 он 2016 он 2017 он 2018 он
Нийт хөрөнгө 2030638.0 2689388.6 4608552.8 5334644.0
Цэвэр зээлийн багц 1765201.5 2275604.9 3990886.5 4061814.5
Нийт эздийн өмч 800000.0 1000000.0 2500000.0 2500000.0
Нийт өр төлбөр 882572.9 1274598.5 1416759.3 2125204.4
Үйл ажиллагааны орлого 661273.3 897275.3 1212893.8 1615215.4
Татварын дараах цэвэр ашиг 348065.1 461203.1 691793.6 709439.6

Зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлт

Эргэлтйин хөрөнгө

12/31/18

Д/д ЗОХИСТОЙ ҮЗҮҮЛЭЛТ БАЙВАЛ ЗОХИХ ТАЙЛАНГААР ХАНГАСАН ЭСЭХ
А. ӨӨРИЙН ХӨРӨНГИЙН ХҮРЭЛЦЭЭНИЙ ҮЗҮҮЛЭЛТ
1 НЭГДҮГЭЭР ЗЭРЭГЛЭЛИЙН ӨӨРИЙН ХӨРӨНГӨ, ЭРСДЭЛЭЭР ЖИГНЭСЭН НИЙТ АКТИВЫН ХАРЬЦАА 20%-аас доошгүй 47.3% Хангасан
2 ӨӨРИЙН ХӨРӨНГӨ, ЭРСДЭЛЭЭР ЖИГНЭСЭН НИЙТ АКТИВЫН ХАРЬЦАА 30%-аас доошгүй 52.6% Хангасан
Б. ТӨЛБӨР ТҮРГЭН ГҮЙЦЭТГЭХ ЧАДВАРЫН ХАРЬЦАА
4 ТӨЛБӨР ТҮРГЭН ГҮЙЦЭТГЭХ ЧАДВАРЫН ХАРЬЦАА 8%-аас дээш 0.0% 0%
В. АКТИВ ХӨРӨНГИЙН ТӨВЛӨРЛИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ
5 ХӨРӨНГӨ /АКТИВ/-ИЙН ЭРСДЭЛИЙН САНГИЙН ХҮРЭЛЦЭЭ (+илүү,- дутуу ) 86,361.5 86,361.5 -
6 НЭГ ЗЭЭЛДЭГЧ БОЛОН ХОЛБОГДОХ ЭТГЭЭДЭД ОЛГОСОН ЗЭЭЛ, ЗЭЭЛТЭЙ АДИЛТГАН ТООЦОХ БУСАД АКТИВ ХӨРӨНГӨ, ТӨЛБӨРИЙН БАТАЛГААНЫ ЗОХИСТОЙ ХАРЬЦАА 30%-аас хэтрэхгүй 0.0% Хангасан
7 ББСБ-ЫН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧ, ТУЗ, ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ, АЖИЛТАН, ХОЛБОГДОХ ЭТГЭЭДЭД ОЛГОСОН ЗЭЭЛ, ЗЭЭЛТЭЙ АДИЛТГАН ТООЦОХ БУСАД АКТИВ ХӨРӨНГӨ, ТӨЛБӨРИЙН БАТАЛГААНЫ ЗОХИСТОЙ ХАРЬЦАА 10%-аас хэтрэхгүй 0.0% Хангасан
8 ББСБ-ЫН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧ, ТУЗ, ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ, АЖИЛТАН, ХОЛБОГДОХ ЭТГЭЭДЭД ОЛГОСОН ЗЭЭЛ, ЗЭЭЛТЭЙ АДИЛТГАН ТООЦОХ БУСАД АКТИВ ХӨРӨНГӨ, ТӨЛБӨРИЙН БАТАЛГААНЫ НИЙЛБЭР 25%-аас хэтрэхгүй 2.6% Хангасан
9 ҮНЭТ ЦААСНЫ ЭЗЭМШИЛ ӨӨРИЙН ХӨРӨНГИЙН ЗОХИСТОЙ ХАРЬЦАА 20%-аас хэтрэхгүй 0.0% Хангасан
10 ҮНЭТ ЦААСНЫ ЭЗЭМШИЛИЙН ДҮНГ НЭГ КОМПАНИЙН ГАРГАСАН ХУВЬЦААНД ХАРЬЦУУЛСАН ХАРЬЦАА 10%-аас хэтрэхгүй 0.0% -
12 ББСБ-ААС ГАРГАСАН ТӨЛБӨРИЙН БАТАЛГААНЫ ЗОХИСТОЙ ХАРЬЦАА 70%-аас хэтрэхгүй 0.0% -
Г. ГАДААД ВАЛЮТЫН ХАНШИЙН ЭРСДЭЛ
13 ГАДААД АКТИВ, ПАССИВЫН ЗӨРҮҮ ӨӨРИЙН ХӨРӨНГИЙН ЗОХИСТОЙ ХАРЬЦАА (+/-40%) 0.0% Хангасан
Е. ҮНДСЭН ХӨРӨНГИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ
15 ҮНДСЭН ХӨРӨНГИЙН ЗОХИСТОЙ ХАРЬЦАА 15%-аас хэтрэхгүй 2.0% Хангасан
Ё. ӨРИЙН БИЧГИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ
16 ӨРИЙН БИЧГИЙН ЗОХИСТОЙ ХАРЬЦАА 50%-аас хэтрэхгүй 37.1% Хангасан
Ж. ӨГӨӨЖ
16 ХӨРӨНГӨ /АКТИВ/-ИЙН ӨГӨӨЖ 17.6%
17 ӨӨРИЙН ХӨРӨНГИЙН ӨГӨӨЖ 23.8%